No Images Found

अध्ययन पुर्ब स्वीकृति माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु(चेक लिस्ट सहित)

कर्मचारीको नाम :.............................................................पद :.................................... तह .................................................................पुर्ब स्वीकृति माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु(चेक लिस्ट) क्र.सकागजातहरुको विवरणअबस्था कैफियत १.अध्यावधिक पिआयस(PIS) सहितको निबेदन  २.स्थायी नियुक्ति तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि  ३.अध्ययन गर्न जाने शैक्षिक संस्था...