No Images Found

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बधि कार्यबिधी , २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध,२०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)प्रस्तावना: नेपालको संनवधानको धारा ३५ (१) तथा जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ को दफा ३(४) मा उल्लेनित आधारभूत स्वास््य...