राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७

परिचय नेपालमा एचआईभी केन्द्रिकृत महामारीको रुपमा रहेको छ । ८० प्रन्द्तशत भरदा वढी एचआईभीको संक्रमण मन्द्हला- पुरुष न्द्वच हुने असुरन्द्ित यौन सम्पककको माध्यमवाट भएको पाईएको छ । सूईद्वारा लागू पदार्क...