Wednesday, January 20, 2021
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.

Tag: कार्यबिधी

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समायोज संसोधन सुची – ९,१०,११

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कार्यबिधी , २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध, २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६) प्रस्तावना: नेपालको संनवधानको धारा ३५ ...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.