No Images Found

कहाँ कहाँ छन नेपालमा कोरोनाका अस्पताल तथा कोभिड-१९ क्लिनिकहरु ? पूर्ण बिवरण समेटिएको /

हेरौ नेपालमा हाल उपलब्ध कोरोनाका अस्पतालहरुको बिवरण : कोभिड लेबल ३ अस्पतालहरु: कोभिड लेबल २ अस्पतालहरु : कोभिड लेबल १ अस्पतालहरु : कोभिड क्लिनिक संचालन गर्ने अस्पतालहरुको बिवरण हेर्न यहाँ...