No Images Found

कोभिड-१९ रोकथाम सुक्ष्म योजना

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई टोल र बस्ति स्तर सम्म प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कोभिड १९ रोकथाम सुक्ष्म योजना २०७८ जारि गरेको छ / हेरौ...