No Images Found

प्रसुती बिदा सम्बन्धि महिला कर्मचारीहरुका नेपालमा कस्तो ब्यबस्था छन् ? (कानुनका कुरा सहित पूर्ण पाठ)

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३८ (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मतृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने महिलाको मौलिक हकको ब्यबस्था छ । संबिधानको ब्याबस्थालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित...