चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६ ( पूर्ण कार्यबिधि )

चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६ ( पूर्ण कार्यबिधि )