No Images Found

जटिलता युक्त प्रसुतिका मापदण्डहरु : पूर्ण मापदण्ड समेटिएको !

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा जारि गरिएको "आमा तथा नव-शिशु  सुरक्षा कार्यविधि २०७४ "अनुसार स्वास्थ्य संस्था बाट हुने  कस्ता प्रसुतीहरुलाई जटिलता युक्त प्रसुतिका मापदण्डहरु !