अनमीको दरबन्दी दर्ता सम्बन्धि सामान्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परिपत्र ! (पत्र सहित)

स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको २०७५/०९/२९ को दरबन्दीमा अनमि पदको दरबन्दी सम्बन्धि ब्यबस्था नभएको र सोही ब्यबस्थापन तथा संसोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७५/१२/१५ मा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीहरुको...