एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण सम्बन्धि स्वास्थ्य म. को परिपत्र (नया बन्ने भवनको पूर्ण लिस्ट)

एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण सम्बन्धि स्वास्थ्य म. को परिपत्र (नया बन्ने भवनको पूर्ण लिस्ट) हेरौ मन्त्रालयको परिपत्र : अब बन्ने देशै भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरु, तेस्को विवरण र कुन...