No Images Found

निजि प्रयोगशालालाई पिसिआर गर्न अनुमति दिने निर्देशिका २०७७ :सरकारी प्रयोगशालामा संकलित नमुना मात्र परीक्षण गर्न पाउने !

मन्त्रालयले निर्देशिकामा स्थापना विधि, भौतिक पूर्वाधार, सामाग्री तथा औजार उपकरण, मानव संशासन, गुणस्तर नियन्त्रण, फोहार व्यवस्थापन, सेवा शुल्क, सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन र अन्य विधा गरी ९ शीर्षकमा निजी प्रयोगशालाका...