कार्यालयको पद दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

कार्यालयको पद दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको विवरण : (क) पद सृजना/थप गरिएको वा खारेज/घटाइएको अर्थ मन्त्रालयको सहमति पत्रको प्रतिलिपि । (ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दिइएको स्वीकृति वा सहमती...