प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतका प्रादेशिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुका लागि आब २०७६/०७७ मा संचालन गरिने कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु को मार्गनिर्देशन २०७६ सार्बजनिक भएको छ / के के छन् यस...