बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ को पूर्ण पाठ)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले मा. मन्त्रि स्तरको मिति २०७६/०४/१२ को निर्णय अनुसार "बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५" लाई पहिलो संसोधन गरि कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला...