कर्मचारी समायोजन,सरुवा,बढुवा र रमाना भए पछी भर्ने पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम ९०६ (साबिकको -१८९)

नेपाल सरकारले निजामति लगायतका अन्य कर्मचारीहरु सरुवा,बढुवा,रमाना तथा समायोजन भै अन्य कार्यालयमा जादा साबिकको कार्यालय देखि सरुवा,बढुवा,रमाना तथा समायोजन भै गएको कार्यालय सम्म आफ्नो परिवार सहितको पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता...