No Images Found

जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तह हेई समुहको लोकसेवा पाठयक्रम (२०७२ को परिमार्जन सहित)

लोक सेवा आयोग नेपाल स्वास्थ्य सेवा,हे,ई समुहको सातौ तहको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम / पाठयक्रमको रुप रेखा : यस पाठयक्रमको आधारमा निम्नानुसार दुई चरणमा दिईनेछ :प्रथम चरण...