अनुसूची – १८ विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना

नियम १०८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना श्री ………………….. स्वास्थ्य मन्त्रालय । विभाग । केन्द्र । महाशाखा ।   कार्यालयका श्री …………………….ले गरेको सजायको आदेशको...