No Images Found

संघ-प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि बिकास कार्यक्रमको बार्षिक बजेट २०७७-०७८

संघ-प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि बिकास कार्यक्रमको बार्षिक बजेट २०७७-०७८ स्वास्थ्यको आब २०७७-०७८ को बजेट सारांश :के के छन् यस भित्र :हेरौ केहि महत्वपूर्ण पक्षहरु...