सामाजिक सेवा ईकाइ कार्यक्रम, अस्पतालमा आधारित एकद्घार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन आ. ब.२०७६⁄ २०७७

[caption id="attachment_8065" align="aligncenter" width="480"] SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन[/caption] हेरौ सामाजिक सेवा ईकाइ कार्यक्रम, अस्पतालमा आधारित एकद्घार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन...