No Images Found

निजामती कर्मचारीको वैक्तिक विवरण (सिटरोल)अनुसूची – १०- स्वास्थ्य तर्फ

निजामति कर्मचारीको ब्याक्तिगत विवरण राख्नका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य तर्फ कर्मचारीका लागी अनुसूची १० भर्नुपर्नेछ / यो सिट्रोल कर्मचारीले स्थायी नियुक्ति पाएको ६० दिन भित्र सम्बन्धित कर्मचारीले पूर्ण रुपामा भरि...