प्रदेश माताहतका स्वास्थ्यका संरचनाहरुको दरबन्दी तेरिज र संगठन संरचना

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णय बाट तपशिलका प्रदेश अन्तर्गत रहने स्वास्थ्यका संरचनाहरुको दरबन्दी तेरिज तथा संगठन संरचना कायम गरि लागु गरिएको छ / तपशिल : १. प्रादेशिक सामाजिक...