राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ)

राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ) पुरा नीति डाउनलोड गर्नुहोस : [embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/12/राष्ट्रिय-व्यवसायजन्य-सुरक्षा-तथा-स्वास्थ्य-नीति-२०७६.pdf" download="all" viewer="google" text="Download गर्नुहोस "]