No Images Found

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम ११,नियम १२ को उप नियम ५ र नियम १३ को उपनियम ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ८ को व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५...