No Images Found

स्वास्थ्यकर्मीलाई अध्ययन बिदा सम्बन्धि के छ ब्यबस्था ? कस्तो प्रक्रिया र कागजातहरु चाहिन्छन ?

परिछेद-७ को नियम ५३ अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कार्मचारीलाई अध्ययन बिदा सम्बन्धि भएको व्यवस्था : स्वास्थ्यमा अध्ययन बिदा सम्बन्धि के के छ कानुनि ब्यबस्था ?...