स्वास्थ्य-चौकी बाट उपलब्ध हुने सेवाहरु समेटिएको स्वास्थ्यचौकीको-नागरिक बडापत्र(नमुना )

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय द्वारा जारि गरि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरु बाट प्रदान गरिने बिभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरु सम्मेलित स्वास्थ्य चौकीको नागरिक वडापत्र सिद्दिचरण नगरपालिका बाट साभार गरि...