स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५

कुनै पनि संस्था जीवन्त रहन ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली आबश्यक पर्दछ / सूचना प्राणाली बाट पाप्त सूचनाले स्वास्थ्य संस्थाको कुशल ब्यबस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ/ गुणस्तरीय सूचना पाप्त गरि स्वास्थ्य संस्थाहरुको बय्बस्थापन...