No Images Found

नया थप भएको खोप : रोटा खोप सम्बन्धि पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा /

रोटा भाइरसबाट हुने पखलाको अवस्था र खोप शुरुवातको औचत्यि तथा रोटा भाइरस पखलाबारे जानकारी : रोगजन्य महामारी प्रवृती – विश्वको अवस्था – विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार विश्वमा ५ वर्षमुनिका बच्चाहरुमा हुने...