MMS
No Images Found

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन २०७७

स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने न्युनतम सेवा मापदण्डका सुशाशन तथा ब्यबस्थापन , उपचारात्मक सेवा ब्यबस्थापन र अस्पताल सहयोग सेवा गरि मुख्य तिन पक्ष रहेका छन् र अस्पताल तथा न्युनतम.  मापदण्ड सेवा लागु...