प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज २०७५

स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको दरबन्दी तेरिज तथा संगठन संरचना : [caption id="attachment_7804" align="aligncenter" width="400"] प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संगठन संरचना[/caption] [caption id="attachment_7805" align="aligncenter" width="400"] प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको दरबन्दी तेरिज[/caption]