No Images Found

कोभिड-१९ परिक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेका प्रयोगशालाहरु (पछिल्लो अपडेट समेटिएको)

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालय द्वारा कोभिड-१९ परिक्षणका लागि तोकिएका नेपाल भरिका प्रयोगशालाहरुको बिवरण : क्र.ससंस्था वा प्रयोगशालाको नामप्रदेशनिजि/सरकारीसम्पर्क न 1BP Koirala Institute of Health Science, Dharan Province 1Government 025-525555 2Koshi Hospital, Morang Province...