प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा रहेका Birthing Center हरुमा २४ सै घन्टा प्रसुती सेवा सञ्चालन गर्न करारमा अ.न.मी नियुक्ती प्रक्रिया र शर्तहरु २०७६

हाल नेपाल सरकारको स्विकृत दरवन्दि अनुसार स्वास्थ्य चौकी  तथा प्रा.स्वा.के. मा उपलवध नर्सिङ जनशक्तीले  २४ सै घण्टा प्रशुती सेवा दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा प्रसूती सेवा निरन्तर  गर्न थप जनशक्ती...